logo

Servei de verificació de documents electrònics - Servicio de verificación de documentos electrónicos

AJUNTAMENT DE CALONGE

Aquest servei permet verificar la signatura electrònica i la integritat dels documents emesos per l'Ajuntament. Introdueixi el codi de verificació indicat en el document que desitja verificar. / Este servicio permite verificar la firma electrónica y la integridad de los documentos emitidos por el Ayuntamiento. Introduzca el código de verificación indicado en el documento que desea verificar. /

Codi de verificació / Código de verificación: